ምስላታት ቋንቋ ትግርኛ /ኣቦታትና

1. ሂቡ ዝኸልእ፡ ፈትዩ ዝጸልእ።
2. ሃሊሉ ዝመጻካ ኣድጊ፡ ኣኽቢድካ ጸዓኖ።
3. ሃላይ ሰበይቲ፡ ጸብሓ ይጥዕማ።
4. ሃመማ እንተ በዚሑ፡ መኽደን ኣልባ ነይኸፍቱ።
5. ሃመማ እንተበዝሑ ቶፋን ነይኸፍቱ።
6. ህዉኽ ኣንጭዋ፡ ዝደቀሰ ድሙ ይቕስቅስ።
7. ህውከት ይሰድድ በረኸት።
8. ህውኽ ዝብኢ ቀርኒ ይነክስ።
9. ለባም ይሓስብ ናይ ዓመት፡ ዓሻ ይሓስብ ናይ ዕለት።
10. ላም ኣብ ዘይወዓለቶ ኩቦ ምእራይ፣ ምስኣን ውራይ።
11. ላም እሳት ወለደት፡ ከይትልሕሶ ነደደት፡ ከይትገድፎ ወለደት ብኹሉ ተገደደት።
12. ላምሲ ብኢዲ ዝቀርባስ፡ ብእግራ ትሓክኽ።
13. ላምካ እምባሕ ትበለልካ እምበር፡ ዋላ ኣይትታሓለብ።
14. ላዕላዩ ዝተዘርገ፡ ታሕታዩ ነይጸሪ።
15. ሌባ ሌባ ተበሉዋስ፡ ሉዋ ሉዋ ዝበሉዋ ይመስላ።
16. ልሳን ዓጽሚ የብሉን፡ ግና ዓጽሚ ይሰብር።
17. ልቐቕ ዘይምድርኻ፡ ውረድ ዘይበቕልኻ።
18. ልቢ ወላዲ ቀጥቀጥ፣ ልቢ ውሉድ ቀጥ።
19. ልኡኽ ሓሊቦ።
20. ሓለቓ ዘይብሉ ህዝቢ፡ ሹም ዘይብሉ ንህቢ።
21. ሓሉ ዝበልዎ ኣየጥፍእ፡ኣጸብቕ ዝብልዎ ኣየኽፍእ።
22. ሓሙ ኣይግፋዕ፡ ጸባ ኣይድፋእ።
23. ሓሙስ ጽግቦ፡ ኣሽንዃይ ሰብስ ዑፍ’ኳ ትጸግቦ።
24. ሓሙኻ ሰዊት ሓጋይ ኣይኣዝዝካ።
25. ሓሙኻ ተቐራቢ ገዛኻ ነጣቢ (ኣይኹንካ)።
26. ሓሚሙ ዝተንሰአ፡ ፈጣሪኡ ረስዐ።
27. ሓሚምካ እንተ ኸድካዮምሲ ሞይቶም ይጸንሑኻ።
28. ሓምሊ ብዘውጽኦ ጸገም፡ ኣይትኹራዕ ስገም።
29. ሓምሳ ለሚን ንሓምሳ ሰብ ጣዕሚ: ንሓደ ሰብ ሸኽሚ።
30. ሓምቢሱ ዘይክእል ኣብ ቀላይ ኣይእቶ፣ ሓይሊ ዘይብሉ ቃልሲ ኣይፍቶ።
31. ሓሪስካ ምብላዕ እንከሎ: ክንድዚ ኩርንዒት ዶ ኣሎ፧
32. ሓሪጭ ሰይጣን ዝልቃሕ፡ ከይበልዐን ይብል ጋሕ።
33. ሓርማዝ መዓኮሩ ኣሚኑ ጉንዲ ይውሕጥ።
34. ሓሰኻ ደምበ ኣብ ዝለምለመሉ: ሕማቕ ኣብ ዝፈርሓሉ።
35. ሓሲኻ ኣይቅያሕ፡ ኣብ እምኒ ደይብካ ኣይንዋሕ።
36. ሓሳዊ ኣብ መልሓሱ፡ ክናብ ኣብ ማሕፈሱ።
37. ሓሳዊ ከም ኣፉ፡ ሰራቒ ከም ኢዱ።
38. ሓሳውን ስንቅን እናሓደረ ይፈኵስ።
39. ሓሶት ድራር ሓደ ምሸት።
40. ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወጽእ።
41. ሓቂ ንሓንቲ መዓልቲ ጭንቂ፣ ንዘለኣለም ጽድቂ።
42. ሓቂ እናሓደረ ይኹላዕ ከም ወርቂ።
43. ሓቅን ወጋሕታን፡ እናጸንሐ ይግለጽ።
44. ሓቢኤን ይጠንስኦ፡ ዓዲ ኣኪበን’ከ ይወልደኦ።
45. ሓባል መጠመቲኣ ትኳሓል።
46. ሓባል በልያ ከይትቅድመኪ።
47. ሓባእ ቁስሉ፡ ሓባእ ፈውሱ።
48. ሓያል ሓምሓም ንእምኒ ሓደጋ ይወድቆ።
49. ሓደ ከምዘይተወልደ፡ ክልተ ክንዲ ሓደ።
50. ሓደ ከይጽምበሩ: ጾሞም ይሓድሩ።
51. ሓደ ዝወሳዲኡ: ብዙሓት ተሓማይኡ።
52. ሓደ ግዜ ካብ ምዝራብ፡ ሰለስተ ግዜ ምሕሳብ።
53. ሓጺራ እንተበልኩዋ’ሲ ተደቢራ ትስዕስዕ።
54. ሓፍ ከይበላ፡ ቛቕ ኣበላ።
55. ሕልፈት ንዘይፈልጥ፡ ዑና ዓዲ ኣርእዮ።
56. ሕሙም መንጸርጸሪ፡ ኣምላኽ ዝወሰኖ ንዘይቀሪ።
57. ሕሙም ዓይኒ ኣብ ጥቓ ትኪ ኣይተቕርብ።
58. ሕማም ዘይብሉ፡ ሕሙም ስጋ በሊዑ ይሓምም።
59. ሕማቕ ምስ ዝጸልእ፡ ከመዓልካ ይኸልእ።
60. ሕማቕ ነዓቒ፡ ጸማም ሰሓቒ።
61. ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት፡ ሕነ ሃብታማት ንዘኽታማት።
62. ሕነኡ ዘይፈዲ፡ ወዲ ኣድጊ።
63. ሕኑቕ እንታይ የውጽእ፧ ዓፍራ።
64. መለበም ኣይግበርካ፡ መለበም አይኽላእካ።
65. መለስያ ቖሎ: ጥጥቖ።
66. መላኺ ዘይብሉ፡ ሰይጣን ይመልኮ።
67. መልክዕ ደኣ ይሃበኒ’ምበር፡ ጣቓ ካብ ጎሮቤት ይልቀሖ።
68. መምህር ንኻልእ ይምህር፣ ንርእሱ የቕሕር።
69. መረረ ሰበይቲ ይገብር’ዩ ነብሪ፡ መልሓስ ሰበይቲንከ የጥፍእ’ዩ ነድሪ።
70. መርዑት ከይሓዛ መርዓ ክቋጸራ ይወዛወዛ።
71. መርዓዊ ከይሓዛ ዓርኪ ሓዛ።
72. መርገም ከውድቕ’ምበር ክወግእ ኣይረአን።
73. መስሓቕ ሸራፋት።
74. መናበሪ ገዲፍካ መናገሪ፡ ሞት ንዘይቀሪ።
75. መን ምዃንካ ክነግረካ፡ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ።
76. መንቀኛ ሰብ ጸላኢኡ ይተክል፡ ፈታዊኡ ይነቅል።
77. መንገዲ ጥዕና፡ ዓመት ኪዶ።
78. መእሰሪ ዘይብሉ ማእዶ፡ ተዘርዚሩ ይስንዶ።
79. መኻሪ ዘይብሉ ንጉስ፡ ዘይሓደ ዓመት ነይነግስ።
80. መዓልቱ ዝሓለፎ ስጋ ምጭናዉ ነይተርፎ።
81. መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ።
82. መገዲ እንተ ጠፍኣካ፡ ጓል መገዲ ድለ።
83. ማይ ካብ ሩቡኡ፡ ሓሩጭ ካብ ቦኹሩኡ።
84. ማዕጾ ኣብ ልዳቱ፣ ሃካይ ኣብ ዓራቱ።
85. ምምካርሞ በዓለገ ይመክር፡ ስኣን ዝሰምዖ ይበኩር።
86. ምስ ቆልዓ ኣይትምከር: ምስ ከልቢ ኣይትታሓባእ።
87. ምስ ኣድጊ ዝዋዓለስ፡ ሃ ተዘይለመደ፡ ጥራጥ ለመደ።
88. ምስ ከደ ዘይምለስ፡ ምስ ተጠውየ ዘይቕለስ።
89. ምስ ጸዉዑኻ ምጻእ ፡ከይመነውኻ ውጻእ።
90. ምስላ ካብ ሕማቕ፡ ማይ ካብ ዓሚቕ።
91. ምብላዕ ምብልዑ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ ።
92. ምብላዕካ ዝለመደስ፡ እናኽርእየካ የምባሁቕ።
93. ምንም ዓመታት እንተሕለፉ፡ ካብ ሞት ነይተርፉ።
94. ምእንቲ ሞጎጎስ ትሕለፍ ኣንጭዋ።
95. ምኽሪ ንዝሰምዑ፡ ማይ ንዝጸምኡ።
96. ምኽሪ እንተ ጠፍአት፡ ኣብ ውሻጠኻ ድለያ።
97. ምግቢ ምስ ጠመኻ: ናፍቆት ምስ ተፈላለኻ።
98. ምጽላእስ ንጽላእ፡ ፍትሒ ግን ኣይንካላእ።
99. ሞትን ክራማትን ምንም ኣይተርፍን።
100. ሩባ ዘለዎ ፈሳሲ፣ ጎቦ ዘለዎ መላሲ።
101. ራዛ ናይ ኣቡኡ ሓዛ።
102. ራዛ ኣበይ ደሊኻ? ምሳኻ፧ እንታይ ስንቅኻ፧ ንስኻ።
103. ርሑቕ ከይዱ ዝምርዖ፡ ሓደው ክታልል ሓደው ከታለል።
104. ሰማይ ሰማይሲ ይትረፍድክን፡ ምድሪ ይባርኸልክን።
105. ሰሪቕካ ካብ ምሕሳብ፡ ኢድካ ምእካብ።
106. ሰራቒ ከም ኢዱ፡ ሓሳዊ ከም ኣፉ።
107. ሰበይቲ ዝለኣኸቶ ሞት ኣይፈርህን።
108. ሰብ ብዘይፈልጦ ይውጽዕ፡ እዝጊ ብዝፈልጦ ይቐጽዕ።
109. ሰብ ኢለ እምኒ ቖንጢየ።
110. ሰብኣይ ክልተ ናብዝን ናብትን ክብል ሞተ።
111. ሰኣን እልይ’ዶ ነገር ይገፍሕ፡ ሰኣን ስግር’ዶ ውሕጅ ይበዝሐ።
112. ሰይጣን ንኣመሉ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ይጠቅስ ይብሉ።
113. ሳእንኻ ማዕረ እግርኻ።
114. ሳዕሪ ዘይሃብካያ ላም፡ ጸባ ኣይትህብን።
115. ሳግላ ብላዕ ኣይትቅላዕ።
116. ስም ተራፊ፡ ብልዒ ሓላፊ።
117. ስሱዕ ክበልዕ ይሕነቕ፡ ሓሳዊ ክዛረብ ይስርነቕ።
118. ስጋስ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስእ።
119. ሸቡዓተ ዓመት ከይሓርስ፡ ሰብዓ ዓመት ይድንቁር።
120. ሹመት ንዝፈልጦ የኽብዶ፡ ንዘይፈልጦ የዕበድብዶ።
121. ሹም ንሹም ይኳለሱ፡ ድኻ ንድኻ ይላቐሱ።
122. ሻራ ከም ባይቶኻ፡ ታሪኽ ከም ዓድኻ።
123. ሽሕ መኻሪ፡ ሓደ ወርዋሪ።
124. ሽሕ ይሙቱ፡ ኣላይ ሽሕ ኣይሙት።
125. ሽሕ ፈልጺ፡ መጥመሪአን ልሕጺ።
126. ሽም ይመርሕ፡ ጥዋፍ የብርህ።
127. ሽም ይመርሕ፡ ጥዋፍ የብርህ።
128. ቀምሽ ኣደይ ሓንኲሉኒ።
129. ቀረባ ሃውካ ገንዘብካ።
130. ቀሺ ዝበለካ ግበር፡ ቀሺ ዝገበሮ ኣይትግበር።
131. ቀቅድሚ ሃገራ ዝወለደት መሸላ ወይ ንወንጭፍ ወይ ንገበላ።
132. ቀቢሩ ዝምለስ ያኢ፡ ዝመውት ኣይመስሎን።
133. ቀታሊ ሰብኣይኪ፡ ተቐታሊ ሓውኪ፡ ዘይሩ ሓዘኑስ ናትኪ።
134. ቀናፍዝዶ መፋልስ ይሕሻ? ኩለን ወዳእቲ እኽሊ ይለሓሳ።
135. ቁሓሚዮ ተበልኩዋስ ትጎስሞ።
136. ቁሪ ናበይ ደሊኻ ናብ ክዱናት እቶም ዕሩቓት’ከ ንሶም ደኣ ትሑዛት።
137. ቂም ሒዝካ ጸሎት፡ ቁም ነገር ሒዝካ ተረት።
138. ቃል ህዝቢ፡ ቃል እዝጊ።
139. ቃል ዓለም ክትገብሪ፡ ጾምኪ ከይትሓድሪ።
140. ቊልዓ ብንኡሱ፡ ቊርበት ብርሑሱ።
141. በትሪ ሓቂ ትቀጥን’ምበር ኣይትስበርን።
142. በዓለገ ብመልሓሱ፡ ከልቢ ብጭራኡ ይልለ።
143. በዓለገ ኣይትበል ዕጥንጥን፡ ወዲ ጭዋ ቀጢኑ ነይቀጥን።
144. በይኑ ዝጐዪ ዝቕድሞ’ብሉ፡ በይኑ ዝምጉት ዝረትዖ’ብሉ።
145. ባዕሉ ዝኣመነ መስክር ኣየድሊ፡ ብሱሩ ዝመንመነ ምሳር ኣየድሊ።
146. ባዕላ መቲራቶ ተሓንቀት፡ ባዕላ ሰትያቶ ተሰርነቐት።
147. ባዕላ ወሊዳቶ ኣይመሰለን፡ ባዕላ ሰንኪታቶ ኣይበሰለን።
148. ብላዕ ንኸርስኻ፡ ፍረድ ንነብስኻ።
149. ብልዒ ሓላፊ፡ ሽም ተራፊ።
150. ብዕራይ ናብ ዘበለ ተበለ፡ ዕርፊ ኣጽንዕ።
151. ብዘሎካ ተወከፍ ብዘይብልካ ኣይትሰከፍ።
152. ብዘመነይ ይጥዓሞ ወገነይ።
153. ተሃዊኸን ይኽዕወኦ፡ ተደቢረን ይሓፍሰኦ።
154. ተሓሳሚ ጓሳስ ምስሑ ዚተሓስበ ድራሩ ይዀኖ።
155. ተሓጓሚ ከሎስ፣ ትሓዝ ልቢ እጠርጥ።
156. ተቓሊሱ ዘይኽእል ቃልሲ ኣይፍቶ።
157. ተጽግበኒ ቅጫ ኣብ ምቖልኣ ከላ ይፈልጣ።
158. ነዲኣ ገዲፋስ፡ ሓትናኣ ትናፍቕ።
159. ነገርያ ዘይጸገበስ ጓል ዋጣ ይሕጸ።
160. ናትካ ገዱፍካ ናይ እናማትካ።
161. ንለባም ኣምተሉ፡ ንዓሻ ዶርጉሓሉ።
162. ንኣድግኻ ኣይትርጋሕ፡ ንጐበዝካንከ ዕጥቕኻ ፍታሕ፡ ኣይበሃልን’ዩ።
163. ንዓሻ መዓልቲ ኣንዋሕካሉ፣ ዕብዳን ወሰኽካሉ።
164. ንዘይትገድፈኒ ኣይተካላብተኒ።
165. ንዝጸገበ ብላዕ ኣይትበሎ፡ ንዝፈረሀ ትባዕ ኣይትበሎ።
166. ኣሓ ኣብ ዘይወዓልኦ ኮባቡ።
167. ኣባ ጨጎራ፡ ኣሎ እናበልዎ ሞተ።
168. ኣብ ርእሲ ልበይ እንተ ዝምዕደኒ፡ ክንደይ ደስ ምበለኒ።
169. ኣብ ርእሲ ዋጣ ዘውጠጢ፡ ኣይክዋጥን እንትርፎ ከውጠጢ።
170. ኣብ ከብዲ ጽጉብሲ ጥሙይ የሎን
171. ኣብ ኲናት ዘይወዓለ በሊሕ።
172. ኣብ ክንደይ ርእሳ፡ መዲድ ይፈርሳ።
173. ኣቦይ ቀሽ ዝበልዕዎ ሕምቶስ፥ ኣደይ ኢታይ ፈርሲ የጒስዔን።
174. ኣነን ሓጺሩኒ እብል ንሱን ተደቢሩ ይስዕስዕ።
175. ኣንስቲ ኣይለምና፡ እንተ ለመና ኸኣ፡ ኣይስኣና።
176. ኣንጭዋ ደገስ ነንጭዋ ገዛ ተውጽኣ።
177. ኣያ ዘለዎ ዝበክስ፡ ነያ ዘይብሉ ከብኪ።
178. ኣይረኣኹን ኣይሰማዕኩን፡ ሓንቲ ሪኤ ሰሚዔ ብዝሕቲ።
179. ኣይትብከ እንዲዩ ዘብክየኒ ዘሎ።
180. እምኒ ዝረገጸ ኣሰር የብሉ፡ ማይ ዝሰተ ሽታ የብሉ።
181. እሾኽ እሾኽ’ያ ተውጽኣ።
182. እናኸኣሎ ከሎ ዘይገበር፡ ክጥዓስ ይነብር።
183. እንተዘይተበትኸስ ጽቡቕ ቅጥኒ።
184. እንካ ዘይፈልጥ፡ ሃባ መን ኣልመዶ።
185. እዝኒ፡ መሰታ ቀዳሞት።
186. ከልቢ ዝበልዖ ስጋ’ምበር፡ ዝተኣልሞ በትሪ ዘይርኢ።
187. ከመ’ሎኻ ‘ይትበሎ፡ ኣብ ገጹ ኣስተብህሎ።
188. ከም ቀደም ይመስለክን፡ ውሕጅ ይወስደክን።
189. ከም ዝፈትወኒ ይስዕመኒ፡ ከም ዝጸልኣኒ ይወቕዓኒ።
190. ከብዲ ከም ዘልመድካዮ፡ ሕልሚ ከም ዝፈታሕካዮ።
191. ከብድኻ ሓምሊ ምልኣዮ፡ ዝባንካ ወደ’ቦ ኣይርኣዮ።
192. ከይሓረዱ ሓዊ’ንደዱ፡ ከይጸመዱ ኣንጐዱ።
193. ከይመኸርካ ዝግበር፡ ከየብኳዕካ ዝጋገር፡ እቲ ይገፍሕ፡ እቲ ይነፍሕ።
194. ከይቀተልካ ጐፈሬ፡ ከየረጋገጽካ ወሬ።
195. ከይብሉኒ ዝብልስ፡ ከይተባህለ ነይተርፍ።
196. ከይተሓርደ ኣይርከብ ስብሑ፡ ከይመርመርካ ኣይፍለጥ ጉርሑ።
197. ከይተቐብኡ ኣይነግሱ፡ ከይመንኮሱ ኣይጵጵሱ።
198. ከይተዓደመ ዚመጸ፡ ከይጸገበ ወጸ።
199. ከይኮነ ወግን፡ ከይተሰብረ ጸግን።
200. ከይወዓሉ ይወዓዓሉ፡ ከይተኣማመኑ ይማሓሓሉ።
201. ከይደ እንተበልኩኻ ኣበይ ከይደ፡ ኣብ ጎቦኻ’ለኹ ሓዊ’ንዲደ።
202. ከይጠዓምኩ ካብ ሙዙ፡ ረኸብኩዎ መዘዙ።
203. ከይጸልኡና ሕራይ ንበሎም፡ ኣየነጸብቖ ከየልምዱና።
204. ከይጸውዑኻ መጻእካ፡ ከይጸገብካ ወጻእካ፡ ክልተ ሳዕ ከፋእካ።
205. ከይጸውዑኻ ኣቤት በል፡ ክጽውዑኻ ትም በል፡ እቲ ምንታይ ነገር ክዛናበል።
206. ከይጸውዕዎ ኣማኻሪ፡ ከይሾምዎ ፊተውራሪ።
207. ከይጸውዕዎ ዝመጸ፡ ከይጸገበ ወጸ።
208. ከይጸገቡ ኣይዘሉ፡ ከይዘለሉ ኣይስንክሉ።
209. ከይፈልሐ ኣይግንፍልን፡ ከይበጽሐ ኣይበስልን።
210. ኩሉ መዓልቲ ደሓን፡ ሓደ መዓልቲ ግን ኣይደሓን።
211. ኩቱ እንታይ ይደሊ ዘይናቱ።
212. ካባኻ ዝይሓልፍ ጋሻስ አጥቢቕካ ስዓሞ፡፡
213. ካብ ሃገሩ ዝወጸ ክሳብ ዝምለስ እንተጸዓንዎ ኣድጊ፡ እንተለጐምዎ ፈረስ።
214. ካብ ሓሚምካ ሕክምና፡ ተኸናኺንካ ጥዕና።
215. ካብ ምህሮስ ኣእምሮ።
216. ካብ ምስ እትጸልኦ መኣዲ፡ ምስ እትፈትዎ መገዲ።
217. ካብ ምስ ዓሻ ዘረባ፡ ምስ ለባም ዓጸባ።
218. ካብ ሳዕሳዕካስ ተቆጻጸ።
219. ካብ ሽሕ መደረ፡ ሓንቲ ወረ።
220. ካብ ንበይንኻ ገዓት፡ ምስ ሰብካ መዓት።
221. ካብ ክልተ’ያ ዝወለደስ፣ ቄናን ቆቢዑ።
222. ካብ ጉይይ ምዓል፡ ክሳድ ምሓዝ።
223. ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ፡ ካብ ማይ ጸባ።
224. ክልተ ጎራሓት’ሲ፡ ሓሙኹሽቲ ስንቆም።
225. ክሓርሰኒ ሓናጢጡኒ፡ ክዘርኣኒ ኣናጢሩኒ፡ ዓገቡ ንዓይ ሂቡኒ።
226. ክመኽርዎ ልቢ ዘይገብር፡ ከብልዕዎ ዝዓብር፡ ነቲ ምኽሪ ክላእ፡ ነቲ እንጀራ ክላእ።
227. ክምብል በለ እምበር፡ አይተኻዕወን።
228. ክሰምዕ ዘጽቀጠ፡ ዓቢ እምኒ ዝተጸቕጠ።
229. ክሰርቀኒ ዝረኣኹዎ፡ ክህበኒ ነይኣመንኩዎ።
230. ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ፡ ክህበኒ ነይኣምኖ።
231. ክስርሓ ኢለን ዝወጻ፡ ተነጽየን መጻ።
232. ክትሕሱ ንጽባሕ፡ ዝድገም ሓሱ።
233. ክነጽፍ ዝበለ ማይ ይጨኑ፡ ክበርስ ዝደለ ዓዲ ይዓኑ።
234. ክዳን ዘለዎ ልዑል፡ ክዳን ዘይብሉ ድዑል።
235. ክድቅሱ ነገር የኾምስዑ፡ ክትንስኡ ነገር ይርስዑ።
236. ኮራዪ ጓሳስ ምስሑ እተሓስበ ድራሩ ይኸውን።
237. ወዲ ሰራሒ ማዕጾ’ሲ፡ ዝብኢ ይወስዶ።
238. ወዲ ኣማኒኻ ሓንግሮ፡ ወድኻ ኣታትዮ።
239. ዋሕስካ ንቕድሜኻ፡ ወላዲኻ ንድሕሬኻ።
240. ዋንኣ ዝኣመነት በጊዕ፡ ኮልኮላ ደገ ይሓድር።
241. ውሓጥዮ ተበልክዋስ ትጎስሞ።
242. ዑፍ ብዓቕማ ብብርዒ ስገም ትሕጐም።
243. ዒራ ዘይኢድካ፡ እንዳ ተመነ ዕንቅርቢት ምለሶ።
244. ዒራ ዘይኣፍካ፡ ሑጻ ቆሓመሉ፡ ዒራ ዘይኩርምትኻ ጸጸር ቆርጥመሉ።
245. ዓለም ዘይጸገበ መናኒ ኣዋልድ ይሳናበት።
246. ዓሳ ክትበልዕ ተጠንቀቕ፣ ደሓር ከይትሕነቕ።
247. ዓሻ ሰራቒ፡ ኣብ እግሪ ቆፎ ይርከብ።
248. ዓሻ ንሱ ዝብሎ’ምበር፡ ንሳቶም ዝብልዎ ኣይፈልጥን።
249. ዓሻ እንተዘይሓፈረ፡ ዘመድ ዓሻ ይሓፍር።
250. ዓሻ ከመይ ኣሎ፧ ዓሻ ደሓን ኣሎ፡ ዘመድ ዓሻ ከፊኡዎ ኣሎ።
251. ዓሻ ከም ነጋሪኡ፡ መጥሓን ከም ወቓሪኡ።
252. ዓሻ ወዲ ቐሽስ ኣምላኽ ሓወብኡ ይመስሎ።
253. ዓሻ ዝተኸሎ፡ ለባም ነይነቕሎ።
254. ዓበቕ ዘምጽአ ፈጣሪ፡ መሕከኺ ኣይከልአ ጽፍሪ።
255. ዓወት ብሙያ፡ ቅድድም ብጉያ።
256. ዓዋን ኣይሙት፡ ምእንቲ ከጻውት።
257. ዓው ኢልካ ዘይትበኽየሉ ሞት ሕጹይ።
258. ዓይኒ ከዳዕ ነባዒ፡ ከብዲ ቃልዓለመኛ በላዒ።
259. ዓይኒ ጠላም፡ ከምስል ይብል ሰለምለም።
260. ዓይንና ዘይርእዮ፡ ልብና ዘይስሕቶ፡ ዝገብሩ በዓል ‘ስቶ።
261. ዓዲ ምስ ሰመረ፡ ንህቢ ምስ ዓመረ፡ የውህብካ’ምበረ!!
262. ዓዲ ነልምዕ ተዓሻሺና፡ ዓዲ ኣይነጥፍእ ተዋራዚና።
263. ዓዲ ክዝመት፡ ዓይንኻ ነይዕመት።
264. ዓገብ ዘይብል ንጐይትኡ፡ ዓገብ ዓገብ ክረክብ ምስኡ።
265. ዓጽምኻ ኣይተቕልል፡ ኣብ ትሕቲ ቖልቋል ኣይተጽልል።
266. ዕምሩ ዝሓጸረ በጊዕ፡ ኣብ’ንዳ ተዅላ የውግዕ።
267. ዕምሩ ዝበጽሐ ማሕስእ፡ ኣብ’ንዳ ወኻርያ ይስዕስዕ።
268. ዕምባባ ጽጌረዳ፡ እሾኽ ከይተወጋእካ ኣይትርከብን።
269. ዕረ ዘይጠዓመ፡ መቐረት መዓር ኣይፈልጥን።
270. ዕርቂ ደም መድረቒ፡ ባእሲ ደም መተርከሲ።
271. ዕብራን ከብቲ፡ ህጥራን ነኽልብቲ።
272. ዕንዳይ ናብ’ንኡ፡ ማይ ኣብ ሩባኡ።
273. ዕንጸይቲ እንተወደቐ ኣብ ጉንዱ፡ ሰብ እንተሸገሮ ኣብ ዘመዱ።
274. ዕንጸይቲ እንተዘይከሊእካዮ ሓዊ ኣይጠፍእን።
275. ዕዉር ንዕዉር ምስ ዝኽተል፡ ተተሓሒዞም ንገደል።
276. ዕዉር እንታይ’ደሊ ብርሃን፡ ነጋዳይ እንታይ ይደሊ ደሓን።
277. ዕዉር ከቕበጥብጥ፡ ምርኩሱ ደርብዩ ኣብ ምድላይ ይኣቱ።
278. ዘሕምቆ ኣለኒ፡ በትረይ ሃቡኒ።
279. ዘይሕማመን የራስነን።
280. ዘይምስል ኣብዲ፡ ዘየኾምስዕ ኣድጊ።
281. ዘይበልዐ ነይመንዐ።
282. ዘይተማህረ ነየድሕን፡ ዘይተወቕረ ነየጥሕን።
283. ዘይወግሕ መሲሉዋ፡ ኣብ ቦኽራ ትሓርእ።
284. ዘጽግበካ ቅጫስ፡ ኣብ መቚሉኡ ከሎ ይፍለጥ።
285. ዝረኣዩዎ ክገብራ፡ ዓይነን ኣንቆራ።
286. ዝረገጽክምዎ ለምለም፡ ዝተዛረብክምዎ ድማ ቀለም ይኹነልኩም።
287. ዝሰሓተ ይምከርካ፣ ዝወዓልር ይንገርካ።
288. ዝብኢ ስጋ ኣሎ ምስ በልዎ፡ ኣበይ ከይበለ ጎየየ።
289. ዝብእስ ስጋብ ዝደልዎ ይሕንክስ።
290. ዝተደጎለ ሓዊ፡ ዝጠፍአ ነይመስል።
291. ዝነዓቕካዮ ጓሳ የጥንስ።
292. ዝንጅብል መን እንተበሉኻስ፡ መን ትብል።
293. ዝኣረገ ኣንበሳ፡ መጻወቲ ወካሩ።
294. ዝኣኽለን ጥሒነ፡ ብዓለ ማርያም ይብላ፡፡
295. ይበዝሕ ይበዝሕ፡ ከም ጨው ይነዝሕ።
296. ደርሆ ሓሚማ ኢሎምሲ፡ በጊዕ ሓሪዶምላ።
297. ደድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ።
298. ደድሕሪ ኣድጊ ዚኸደ፡ ጥራጥ ኣድጊ ለመደ።
299. ድሎ ከይትዕሎ፡ ጽናዕ ከይትምናዕ።
300. ገረብ ብሓኸላ።
301. ጉድጓድ ተንኮል ኣይትኹዓት፡ አንተኹዓትካ ኸኣ ኣይተወሽጣ፡ መን ከም ዝኣትዋ ስለ ዘይትፈልጥ።
302. ግርማ ከም ለይቲ፡ ምኽኒት ከም ሰበይቲ።
303. ጎረቤትካ ጭሕሙ ክላጸ፡ ንስኻውን ማይ ኣጠልቅዮ።
304. ጤል የብለይ፡ ምስ ወዲ ነብሪ ጽልኢ የብለይ።
305. ጥሜት መዐሸዊ፣ ሕማም መበላሸዊ።
306. ጥንስቲ ሰበይቲ እንተ ጠረጠሲ ዝሓረሰት ይመስላ።
307. ጮግራፍ’ሲ ሃሪማ ተእዊ።
308. ጸላኢ ጸሎሎ ቀባኢ።
309. ጸውዕ ‘ተበልኩስ በዓል በለስ።
310. ጽምብላሊዕስ መቐመጭኣ ዘይከደነት፡ መሬት ከደነት።
311. ፈራሕ ከልብስ ካብ ዝብኢ ሃዲሙ፡ ኣብ ከልቢ ጎረቤት ይሕንሕን።
312. ፈታዊ ገንዘብ፡ ምስ ሰይጣን ይላዘብ።
313. ፈታዊኻን ጸላኢኻን ከም ሓደ ይጥይቑልካ።
314. ፈኒፋኒ ማይ መዋቲ፡ ፈንፋኒ ሰበይቲ ጸናቲ።
315. ፈኸራ ሕበይ ምስ ነብሪ።
316. ፈውሲ ደሊኻ ትኸዶም፡ ሞይቶም ይጸንሑኻ።

Leave a Reply

%d bloggers like this: